วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์

ฟสาฟหกสวดฟ่กวสดฟาห่กวดสฟห่ากดสฟาห่กดฟสวหก่ดฟหาสกด่ฟหสวกดาฟหวสกาด่ฟหกด
ฟหกด่ฟหกาสดฟหสกดาฟหกสดาฟหสกดาฟหกด
ฟหกดาฟหก่ดสฟหหาก่ดฟหสกาด่ฟหวกสดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทิวทัศน์ที่สวยงาม
หกาสด่หฟกสาด่หกสาด่หกสาด่ฟหกสดาหสวพไพนรกดฟนรำวสกาด่ฟหวกสาด่ฟหกรนยด่ฟหกสวาด่ฟหกสวาด่หกวสาด่สวเดฟหกด