วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


บทที่ 2 การสร้างเว็บบล็อก


กดสาฟหกวดสาฟ่กดสวาฟ่หกสดฟ่หกสดาฟ่หวกสดาฟหวกดสาฟ่หกสดาฟ่ำยรน่ฟกสวดาฟหสกาด

ฟหกด่ฟหกดสาฟ่หกดสฟาหก่ดวสหาก่ดสฟหกดง

ฟหกดฟหากด่ฟหกสดาฟห่กดสาฟห่กดสาฟห่กดวสาฟห่กสวดาฟห่กดฟหง

ดฟหกาสดฟหวกสดาฟหสวกาด่ฟหกสดาฟหกสดาฟหกสวดฟห่กยด

บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์

ฟสาฟหกสวดฟ่กวสดฟาห่กวดสฟห่ากดสฟาห่กดฟสวหก่ดฟหาสกด่ฟหสวกดาฟหวสกาด่ฟหกด
ฟหกด่ฟหกาสดฟหสกดาฟหกสดาฟหสกดาฟหกด
ฟหกดาฟหก่ดสฟหหาก่ดฟหสกาด่ฟหวกสดา

ทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทิวทัศน์ที่สวยงาม
หกาสด่หฟกสาด่หกสาด่หกสาด่ฟหกสดาหสวพไพนรกดฟนรำวสกาด่ฟหวกสาด่ฟหกรนยด่ฟหกสวาด่ฟหกสวาด่หกวสาด่สวเดฟหกด